TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:                          R-tist Academy 

Y-tunnus:                      2872218-7

Postinumero:                02780

Postitoimipaikka:          ESPOO

Puhelinnumero:            0408315710

Sähköpostiosoite:         info@r-tistacademy.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                         R-tist Academy

Postinumero:                02780

Postitoimipaikka:          ESPOO

Puhelinnumero:            0408315710 

Sähköposti:                 info@r-tistacademy.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys:                          R-tist Academy

Postinumero:                 02430

Postitoimipaikka:           ESPOO

Puhelinnumero:             0408315710

Sähköposti:                  info@r-tistacademy.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisteriä käytetään asiakaspalveluun, tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, laskutukseen, luottotietojen tarkistamiseen, tiedoitukseen, tuntien seurantaan, opetuksen suunnitteluun, vapaista tunneista tai kurssipaikoista ilmoittamiseen, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, markkinointiin, verkkosivustovierailujen seurantaan ja analysointiin, lakisääteisten velvollisuuksien ja riskien hallintaan, väärinkäytösten valvontaan.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteriä kerätään verkkosivuston, sähköpostin ja markkinoinnin kautta.

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen/henkilön nimi ja osoite, henkilön ammatti, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus ja syntymäaika, Henkilön huoltaja (jos on alle 18-vuotias), tilaus-ja laskutustiedot, tuntien ajankohdista säilyvät tiedot (todiste siitä, että R-tist Academy on toimittanut kaikki asiakkaan tilaamat tunnit), alkukyselyvastaukset (niiden avulla suunnitellaan tunteja), sähköpostikirjeenvaihto, sähköpostilista

 

7. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

  • Innovoice Oy, R-tist Academy:n toimeksiantojen hallinnointi ja laskutus

  • Arvato Finance, R-tist Academy:n luotto- ja rahoituspäätökset, laskutus, rahoitus ja perintä

  • Visma, sähköisesti allekirjoitettavien sopimusten hallinnointi

  • Luottotietoyhtiöt, ATJ ja VRK, asiakastietojen haku

 

Laskujen perintä sekä osamaksusopimukset on ulkoistettu Innovoice Oy:lle, joten Innovoice Oy käsittelee näin ollen R-tist Academyn asiakkaiden laskutustietoja. Luotollisissa kausiasiakassopimuksissa asiakkaan luottotiedot tarkistetaan Innovoicen järjestelmien kautta, jolloin henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat myös Arvato Finance, Luottotietoyhtiöt ATJ ja VRK sekä Visma soveltuvin osin. Tarkempia tietoja Arvaton henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi tietojenkäsittelyn yhteydessä löydät osoitteesta https://www.arvato.com/fi-fi/tietoa-arvatosta/henkiloetietojen-kaesittely.html. Asiakas antaa erikseen suostumuksensa luottotietojen tarkistamiseen ilmoittautuessaan kausiasiakkaaksi, mikäli tämä haluaa maksaa kausimaksunsa erissä. R-tist Academy toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rahoitus- ja osamaksukaupassa rekisteröidyn tiedot luovutetaan rahoitusyhtiölle, joka toimii myönnettyjen rahoitus ja osamaksukauppojen osalta rekisterinpitäjänä.

 

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Henkilötietoja (sotu, syntymäaika, osoite, puhelinumero, työsuhteet, tilaustiedot) säilytetään  kuitenkin enintään 2 vuotta. Sähköpostikirjeenvaihto, alkukeskusteluita, säilytetään 1 vuotta. Luottotiedot 48h, Google Analytics 26kk. Tarpeettomat tiedot tuhotaan.

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

11. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

12. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.